Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 23ης Φεβρουαρίου 2019 “Ρόλος του Τ.Ε.Ε. και διεύρυνση της άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών”

Download  (pdf 440kb)