Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ψήφισμα για την αναστολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα ακίνητα : “Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα από το 2006 και μετά”»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 12A (pdf 481kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ο ρόλος της Δ.Ε.Η. στον ενεργειακό μετασχηματισμό και στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 11 (pdf 389kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Διαχείριση υλοποίησης της Απόφασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που ελήφθη στις 13.04.2019 σχετικά με τη διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και συμβουλευτικού ρόλου του T.E.E. (συνημ. Σχ. Απόφ. της Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019)»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 7 (pdf 452kb )

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ρύθμιση εκκρεμότητας σχετικά με την ένταξη της ειδικότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών σε βασική ειδικότητα. (συνημ. Σχ. Απόφ. της Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 6 (pdf 577kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Εξομοίωση των τίτλων σπουδών των κολεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 5 (pdf 512kb )

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Έγκριση συμμετοχής Διπλωματούχων μηχανικών αλλοδαπών υπηκόων στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 4 (pdf 475kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 23ης Φεβρουαρίου 2019 «Ρόλος του Τ.Ε.Ε. και διεύρυνση της άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών». (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Download  (pdf 480kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 13ης Απριλίου 2019 «Ψήφισμα για το Ν/Σ Γαβρόγλου “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις ”».

Download  (pdf  400Kb)