Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ψήφισμα για την δίωξη συναδέλφων ΑΤΜ από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 12B (pdf 500kb )