Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Έγκριση συμμετοχής Διπλωματούχων μηχανικών αλλοδαπών υπηκόων στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 4 (pdf 475kb)