Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ρύθμιση εκκρεμότητας σχετικά με την ένταξη της ειδικότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών σε βασική ειδικότητα. (συνημ. Σχ. Απόφ. της Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 6 (pdf 577kb)